Foto: Roel Kleinpenning

Oldenzaal boekt een positief resultaat

De gemeente Oldenzaal heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van 6,6 miljoen euro. Het positieve resultaat is vooral ontstaan door het voordelig resultaat op de grondexploitaties van 3,9 miljoen euro en extra dividend van de Cogas van 2,1 miljoen euro.

Oldenzaal - Er zijn diverse ontwikkelingen binnen het sociaal domein in 2017 te benoemen. Om inzicht te verkrijgen of er concrete resultaten zijn geboekt op het beoogde doel 'de gelukkige Oldenzaalse inwoner', is een lokale monitor ontwikkeld. Deze monitor beoogt beleidsinformatie te verschaffen over de investeringen en de inzet in het sociale domein en de concrete resultaten en effecten van de transformatie inspanningen. De samenwerking met verschillende huisartsen heeft verder vorm gekregen; een belangrijke stap in het gezamenlijk aanbieden van de juiste zorg op het juiste moment. Er is voor de integratie een koersdocument nieuwe stijl vastgesteld en in samenwerking met GGD Twente is een aanpak ontwikkeld op het gebied van gezondheid en opvoeding.

Financieel gezien staat de gemeente echter nog een uitdaging binnen het sociaal domein te wachten. Na incidentele voordelen in de jaren 2015 en 2016 wordt 2017 voor het eerst afgesloten met een nadeel. Dit was weliswaar voorzien, maar in de praktijk is het negatieve resultaat ongunstiger geworden. Dit is te verklaren door de toenemende inzet van duurdere zorgtrajecten en de toename van het aantal zorgvragen. Voor het definitieve negatieve saldo op dit beleidsveld is de hiervoor aanwezige reserve sociaal domein aangesproken.

De voorbereidingen van de fysieke Omgevingsdienst Twente (ODT) zijn in volle gang. De Omgevingsdienst is een samenwerking tussen een aantal gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in de bouw en milieu. De samenwerkingsafspraken zijn inmiddels gemaakt en de ODT zal vanaf 1 januari 2019 starten.

De gemeente is aandeelhouder van een aantal organisaties. In 2017 waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen, met wisselend resultaat. De aandelen Vitens zijn verkocht in 2017 en op de aandelen Cogas is een superdividend ontvangen. De beoogde verkoop van de aandelen Twence heeft vooralsnog niet tot resultaat geleid.

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn in 2017 flinke stappen gezet. Het infopunt duurzaamheid heeft zich succesvol ontwikkeld en is een verzamelplek geworden voor duurzame initiatieven. De gemeente heeft bedrijven gestimuleerd om deel te nemen aan de regeling Energieke Regio en in 2017 is er voor bijna 600.000 euro geïnvesteerd in duurzame maatregelen. WBO Wonen werkt, conform de prestatieafspraken, aan de verduurzaming van haar woningvoorraad. De gemeente heeft in 2017 'groene leges' ingevoerd en een subsidieregeling van waaruit laagdrempelige financieringen worden aangeboden aan organisaties die willen investeren in energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Ook is een start gemaakt met verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed: het dak van het stadhuis en de gemeentewerf hebben nu zonnepanelen.

In 2017 is een ontwerp gemaakt voor de Stadstuinen. In overleg met de eigenaren is besloten tot een gefaseerde uitvoering.

Ten aanzien van Vondersweijde is in 2017 besloten tot revitalisering in de meest uitgebreide vorm.

Met de buitensportverenigingen zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de servicewerkzaamheden. Vanaf oktober 2017 voeren de buitensportverenigingen de werkzaamheden zelf uit.

In zijn algemeenheid is er sprake van een verbetering van het economisch klimaat. Dit had effect op de woningbouw en de gronduitgifte op bedrijventerreinen. Daardoor is er een positieve ontwikkeling op grondexploitaties in 2017. De aantrekkelijkheid van de binnenstad is vergroot. Gevels van panden zijn verbeterd, leegstand is afgenomen en zogenaamde rotte kiezen zijn aangepakt.

Meer berichten